وبلاگicon
پاییز پاییز دور می شوم - بوی خوش رهایی
بوی خوش رهایی

نیمکت های خالی از تو

با تکان تکانِ های پاهایم دیگر تو را زنده نمی کنند

کمرِ تخیلات هم گاهی زیر بارِ تنهایی می شکند

دلم یک هویت جدید می خواهد

که با یک چمدان خالی

دست یک غریبه را محکم بگیرم

و در جاده های یک طرفه

به دورترین نقطه قدم زنان سفر کنم

تا هزار بار غرق شدن را

در چشم هایِ بی روحش تجربه کنم

 

 

♥♥♥ شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢ خط خطیِ پرستو ♥ اثر انگشتِ شما ♥ ()