اولین شکوفه که بزند

یاد آخرین برگ پاییز می افتم

من درختی ام

که جای خالی فصل ها را

            با برگ هایم پر نمی کنم

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید