ندیدنت

پایان نیست

وقتی هنوز ...

سیب ها قرمرند

دندان ها سفید

و آرزوها سبزِ سبز

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید