سال به سال

شاخه هایم خشک تر

خاطره هایت سنگین تر

یکی از همین زمستان ها

                          می شکنم

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید