نگاه های عمیق من

و قبض های نجومیِ تو

انگار کسی حواسش به جیب دلم نبود!

 

 

 

+ این روزها، وقتی در سرت چیزی لرزید، وقتی منطقت تیر کشید

   یعنی عاشق شده ای!

   باید حساب و کتابِ حرف های عاشقانه را نگه داری، باید برای هر بوسه رسید بگیری

   وقتی عاشقی آنقدر سخت شده که از پشت هر آغوشِ گرمی

                                                                 هزار طلبکار بیرون می آید

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید