واحد فاصله ی ما

متر نیست

درد است

نزدیک به تو، دورم

دور از تو، نزدیک ...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید